Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ως Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρία « ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » με διακριτικό τίτλο SIDIROPOULOS FERTILIZERS, θεωρεί την προστασία των δεδομένων σας ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και δυνάμει της ιδιότητας σας ως πελάτες μας, επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας και ιδίως της δυνατότητας να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, εν δυνάμει πελάτες μας ή/και ως προμηθευτές μας, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δεδομένα πιστοποίησής σας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πχ user name και password), ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
 • Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο , πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή ( browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα
 • Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ. για τη μέσω αυτών εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς εμάς (αποπληρωμή αγοράς προϊόντων μας)
 • Δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων, όπως ακάλυπτες επιταγές, τιμολόγια.
 • Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας όπως πληροφορίες αν υπάρχουν αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις επί αιτήσεων πτωχεύσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμού ακινήτων και κινητών, μεταβολές προσωπικών εταιρειών, μεταβολές Α.Ε., ΕΠΕ και Κοινοπραξιών, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν.Δ. 1923, ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
 • Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών.
 • Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας σας, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιείτε ως στοιχεία αναγνώρισης θέσης τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση σας.
 • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (π.χ. έγγραφες παραγγελίες προϊόντων ).

Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;

Τα απλά προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται  :

 • από κάθε ηλεκτρονική σας επικοινωνία με την εταιρεία μας είτε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής σας ή κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας, είτε κατά το στάδιο της αλληλεπίδρασής σας με αυτές, είτε μέσω του φυλλομετρητή (browser) ή της συσκευή σας,
 • από τον πελάτη – υποκείμενο των δεδομένων απευθείας.
 • από εταιρίες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας και ενδεικτικά την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και την Infobank Hellastat

Γιατί συλλέγουμε και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • την εξέταση πρότασης σύναψης σύμβασης πώλησης των προϊόντων μας, την ταυτοποίηση σας, την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης όπως την καταγραφή των προϊόντων που επιθυμείτε να αποκτήσετε και την παράδοσή τους.
 • Τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Την ενημέρωση σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας μας και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε επί αυτού τη συγκατάθεσή σας.
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υπηρεσίας η επεξεργασία ενδέχεται να αφορά στην πιστοποίησή σας στην υπηρεσία, την προστασία της Εταιρείας από τυχόν επιθέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων αλλά και την διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της υπηρεσίας.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς μας στον τομέα πωλήσεων.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σύμβασης πώλησης με οποιοδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή).
 • Σε περίπτωση είτε παρέλευσης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (εικοσαετίας), είτε μη σύναψης πώλησης, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται.
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα στοιχεία που συλλέγονται θα διατηρούνται μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Δεδομένα αλληλεπίδρασης με την υπηρεσία ενδέχεται να διατηρούνται έως πέντε (5) χρόνια χωρίς να είναι διαθέσιμα για άμεση επεξεργασία.
 • Δεδομένα που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα θα διατηρούνται για ένα χρόνο και κατόπιν θα ανανεώνονται-επικαιροποιούνται. Με τη λήξη της συμβατικής σχέσης θα διαγράφονται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στην Εταιρία μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης.
 • Το τμήμα προώθησης προϊόντων για ενημέρωσή των πελατών για νέα προϊόντα.
 • Συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία σύμβουλοι (νομικοί, οικονομικοί), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρίας, είτε διότι προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Εφαρμόζουμε:

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών /προκειμένου για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας.

Συμπληρωματικά με αυτό χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας όπως

 • Τεχνολογία Αποτροπής Διαρροής Πληροφοριών (DLP),
 • Τεχνολογίες Κρυπτογράφησης, Λειτουργία 24ωρης Παρακολούθησης των Συστημάτων για τυχόν ύποπτα Περιστατικά,
 • Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης) καθώς επίσης και
 • κατάλληλα οργανωτικά μέτρα (όπως Πολιτικές & Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων).

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

 • Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Ωστόσο η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή την εκτέλεση σύμβασης πώλησης, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους σας καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν στις περιπτώσεις που είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία σύμβασης πώλησης, ούτε την απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτή.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε άλλη εταιρεία.
 • Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( HYPERLINK «http://www.dpa.gr» www.dpa.gr ð Τα δικαιώματά μου ð Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
 • Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει:
  • Τηλεφωνικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ.23510………………………..
  • Συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την φόρμα Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων δεδομένων
 • Θα λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σας και θα σας απαντάμε εντός τριάντα (30) ημερών, και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας ενημερώνουμε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει χρέωση αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης αυτής που θα συνεπάγεται επιπλέον διαχειριστικό κόστος για εμάς.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα τηλέφωνα 2331029509 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sidiropoulosfert@gmail.com

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώστε άμεσα με τα τελευταία νέα μας